THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI GIÁO LÝ - TẠI Lễ Truyền Thống Hội SVCG TGP Hà Nội lần thứ XIX

THÔNG BÁO VỀ CUỘC THI GIÁO LÝ – TẠI Lễ Truyền Thống Hội SVCG TGP Hà Nội lần thứ XIX

Ảnh Phần thi giáo lý (hình thức rung chuông vàng) Lễ Truyền thống SVCG TGPHN lần thứ 18 Hội SVCG TGP Hà Nội tổ chức cuộc thi giáo lý nhằm mục đích chung là sống Đức tin trưởng thành, thực thi sứ mạng truyền giáo được Chúa và Giáo hội ủy thác cho từng người trong tư cách [...]